طرح توجیهی

دانلود نمونه طرح های توجیهی آمادۀ بانکی،صنعتی،گردشگری،خدماتی،کامفار

طرح توجیهی

دانلود نمونه طرح های توجیهی آمادۀ بانکی،صنعتی،گردشگری،خدماتی،کامفار

طرح توجیهی

تلفن تماس جهت سفارش خرید و تهیۀ طرح‌های توجیهی تضمینی بانکی و صنعتی:
دفتر تهران(ساعت ۹ تا ١٦) ۰۲۱۲۶۷۱۳۹۴۷
مهندس تـألّـهی ۰۹۳۵۴۳۰۰۴۰۰
نوشتن طرح توجیهی، دانلود نمونه طرحهای توجیهی آماده، انجام مطالعات بازار، تدوین امکانسنجی، ارائه گزارش توجیهی فنی اقتصادی و مالی، طرح توجیهی برای گرفتن وام و تسهیلات بانکی، طرح توجیهی با فرمت بانک ها و سازمان ها و...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

روش دریافت تسهیلات برای گسترش فعالیت‌های سرمایه گذاری با رویکرد صادراتی

الف) تسهیلات بانک برای احداث / توسعه طرح‌های سرمایه گذاری در داخل کشور:
این تسهیلات به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های ارزی و ریالی از قبیل هزینه‌های ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات و... مورد نیاز به منظور اجرای طرح‌های سرمایه گذاری که دارای رویکرد صادراتی باشند، از محل منابع بانک و یا منابع صندوق توسعه ملی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌گردد.
مورد مصرف تسهیلات:
1- طرح‌هایی که به تشخیص بانک و وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط از توجیه اقتصادی، فنی و مالی لازم برخوردار بوده و دارای رویکرد صادراتی باشند و قادر به تامین درآمد لازم(اعم از ریالی و ارزی) برای بازپرداخت اقساط اصل و سود تسهیلات به صورت ارزی با تضمین کافی باشند.
2- تمامی فعالیت‌های سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات(از جمله گردشگری)، فناوری اطلاعات و صدور خدمات فنی و مهندسی بخشهای تعاونی و خصوصی .
3- سرمایه گذاری برای ایجاد ظرفیت‌های جدید از جمله خرید تجهیزات و ماشین آلات، دانش فنی و پرداخت هزینه‌های نصب و راه اندازی طرح‌های تولیدی و کارآفرینی مذکور در بند فوق .
4- سرمایه گذاری برای توسعه و بازسازی ظرفیت‌های تولیدی موجود.
شرایط طرح:
1- طرح ارائه شده می‌بایست دارای توجیه اقتصادی، فنی مالی و صادراتی بوده ومورد تأیید بانک و وزارتخانه تخصصی ذیربط باشد.
2- حداکثر سقف تإمین مالی سایر طرح‌هایی که از محل منابع بانک ویا منافع عادی حساب ذخیره ارزی تأمین می‌گردند، هفتاد و پنج(75) درصد هزینه کل سرمایه گذاری بوده و مابقی آن می‌بایست توسط متقاضی تأمین شود.« سقف وشرایط تأمین مالی برای طرح‌های خاص که توسط مراجع ذیربط به بانک معرفی می‌گردند، توسط مراجع مربوط مشخص خواهد شد.»
3- کلیه متقاضیان استفاده از تسهیلات موظف به رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور می‌باشند.
شرایط گزارش طرح توجیهی:
گزارش توجیهی طرح ارائه شده می‌بایست براساس استانداردهای شناخته شده و رایج تهیه شده و مشتمل بر چهار بخش ذیل باشد:
1- بررسی اقتصادی طرح: دراین بررسی ارزیابی بازار، وضعیت عرضه و تقاضای محصولات یا خدمات، و تحلیل رویکرد صادراتی طرح با ارائه مدارک مستند و...، ارائه می‌شود. ارزیابی بازار در گزارش توجیهی بایستی به روشنی و با دقت قابل قبول و بر اساس واقعیات روز و مفروضات مستند، قابلیت صدور محصولات تولیدی طرح را تحلیل و ارائه نماید.
2- بررسی فنی طرح: دراین بررسی ویژگی‌های تکنولوژیکی،برآورد سرمایه گذاری ها، قیمت‌ها و هزینه‌ها با ذکراسناد ومدارک و ارائه قیمت‌های مختلف همراه با ذکر ویژگی‌های هر یک ارائه شده باشد. چنانچه اجرای طرح مستلزم خرید ماشین آلات، مواد یا قطعات وارداتی، خدمات مهندسی، دانش فنی و یا حق لیسانس باشد، گزارش مذکور می‌بایست دلایل و الزامات تأمین آن نیازمندیها از خارج کشور و روش انتخاب فروشنده یا تأمین کننده کالا و خدمات وارداتی را به همراه برآورد هزینه تبیین نماید.
3- بررسی مالی: در این بخش می‌بایست تحلیل وضعیت سودآوری طرح، بازگشت سرمایه گذاری و بازپرداخت اقساط و سایر محاسبات و تحلیل‌های مربوطه به تفصیل مورد بررسی قرارگرفته و ارائه گردد.
4- اهلیت و توانایی فنی و مالی متقاضی: در این بخش، اهلیت و توانایی فنی و مالی متقاضی مورد بررسی قرارگرفته و منابع مالی ریالی و ارزی وترکیب منابع و نحوه تأمین آنها با ذکر مدارک و مستندات توضیح داده شده و سهم بانک و متقاضی از مجموعه منافع مالی مورد نیاز طرح، روشن می‌گردد.
سایر الزامات:
مشاوره تهیه کننده طرح توجیهی، معرفی شده و خلاصه‌ای از سوابق تخصصی و فنی آن به ضمیمه گزارش ارائه گردد.
چنانچه طرح دارای شریک خارجی باشد، درصد مشارکت و نوع مشارکت خارجی و روش تأمین منابع مربوط به سهم شریک خارجی ونحوه مدیریت طرح، توضیح داده شود.
شرایط تسهیلات:
1- تسهیلات مورد نیاز طرح به ارزهای معتبر وبراساس نیازهای پیش بینی شده در گزارش توجیهی ارائه شده، قابل پرداخت می‌باشد.
2- بازپرداخت تسهیلات و سود متعلقه به همان ارز دریافتی خواهد بود. لیکن مجموع دوره‌های استفاده، تنفس و بازپرداخت به تشخیص بانک از حداکثر ده سال بیشتر نخواهد بود.(این شرط در خصوص طرح‌های با اشتغال زایی بیش از پنجاه نفر اعمال می‌گردد)
3- در خصوص طرح‌هایی که از محل منابع داخلی بانک ویا منابع عادی حساب ذخیره ارزی تأمین می‌گردند، حداکثر مدت تأمین مالی هر طرح از 8 سال فراتر نخواهد رفت که تا 3 سال آن دوران بهره برداری(بازپرداخت) حداکثر 5 سال خواهد بود. این مدت برای استانهای کمتر توسعه یافته حداکثر10 سال(سه سال دوره اجرا و راه اندازی و هفت سال دوره بازپرداخت) خواهد بود.
4- تسهیلات ارزی اعطایی به هر طرح، حداکثر معادل جزء ارزی هزینه‌های سرمایه گذاری آن خواهد بود.
نرخ سود تسهیلات:
نکته 1- در خصوص طرح‌هایی که از محل منابع بانک توسعه صادرات تأمین می‌گردد، نرخ سود بر اساس آخرین دستورالعمل نرخ سود تسهیلات ارزی از محل منابع بانک تعیین می‌گردد .
نکته 2- در خصوص طرح‌هایی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین مالی می‌گردد، نرخ سود بر اساس آخرین مصوبه هیأت امنا یا هیأت عامل صندوق توسعه ملی تعیین می‌شود.
نکته 3- نرخ سود تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی به آن دسته طرح‌های بزرگ صنعتی و معدنی که دوره تأمین مالی آنها(شامل دوره استفاده، تنفس و بازپرداخت) بیش از 7 سال است، نرخ لایبور بعلاوه حداکثر(3) درصد خواهد بود.
نکته 4- نرخ سود تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی برای طرح‌های سرمایه گذاری در استان‌ها و مناطق توسعه نیافته بر اساس آخرین مصوبه هیأت امنا یا هیأت عامل صندوق توسعه ملی تعیین می‌شود .
سهم آورده متقاضی:
1- آورده متقاضی سرمایه گذار(اعم ازاشخاص حقیقی و حقوقی) حداقل باید 25 درصد کل هزینه‌های ریالی و ارزی طرح باشد.
2- سهم آورده متقاضی درطرح‌های سرمایه گذاری دراستان‌ها و مناطق کمتر توسعه یافته که از محل حساب ذخیره ارزی تأمین مالی می‌گردند حداقل 10 درصد تعیین شده است.
مراحل اعطای تسهیلات:
برای استفاده از تسهیلات مذکور، متقاضی می‌بایست درخواست خود را به همراه گزارش توجیه اقتصادی، فنی ومالی طرح با شرایط پیش گفته به انضمام مدارک، مجوزها و مستندات قانونی اخذ شده جهت اجرای طرح وسایراسناد و مدارک را(بشرح فهرست ارائه شده درمقدمه مطالب) به بانک ارائه نماید. بانک پس از بررسی و حصول اطمینان کافی از توجیه اقتصادی، فنی، مالی و صادراتی طرح و اهلیت متقاضی با رعایت اولویت ابلاغی، نسبت به پذیرش و تصویب تسهیلات مورد نیاز، اقدام خواهد کرد.
نحوه مصرف:
بر اساس مصوبات صادره از ارکان اعتباری بانک، نحوه پرداخت تسهیلات در بخش ارزی از طریق گشایش اعتبار اسنادی دیداری و به نفع فروشنده یا سازنده ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز و یا ارائه کننده خدمات و در بخش ریالی متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح، از طریق گشایش اعتبار اسنادی داخلی ویا پرداخت در وجه فروشندگان کالا یا پیمانکاران ارائه کننده خدمات خواهد بود.
ب) تسهیلات بانک برای احداث طرح‌های سرمایه گذاری در خارج از کشور:
بانک توسعه صادرات ایران، سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوق ایرانی را در کشورهای خارجی تحت شرایط ذیل تأمین مالی می‌نماید:
شرایط طرح:
1- طرح ارائه شده می‌بایست دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی با شرایط پیش گفته شده بوده و مورد تأیید بانک قرار گیرد.
2- حداقل شصت(60) درصد سرمایه گذاری مورد نیاز طرح می‌بایست بصورت کالا و خدمات از ایران تأمین گردد. طرح‌هایی که درصد بالاتری را واجد باشند، در اولویت قرار می‌گیرند.
3- حداکثر سقف تأمین مالی، هفتاد و پنج(75) درصد مبلغ سرمایه گذاری ومابقی آن توسط متقاضی تأمین خواهد شد.
نکته – در طرح‌هایی که با مشارکت سرمایه گذاران ایرانی و خارجی انجام می‌شود حداقل مبلغ تأمین مالی بانک، معادل 75% سهم طرف ایرانی خواهد بود.
شرایط کشورهای محل سرمایه گذاری:
کشور محل سرمایه گذاری می‌بایست دارای قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی باشد.
در این قانون می‌بایست موارد ذیل پیش بینی شده باشد:
سرمایه گذار مجاز باشد کالا یا خدمتی را که تولید یا ارائه می‌نماید در همان بازار به قیمتی که عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، عرضه نموده ویا صادر نماید و کشور میزبان نباید مانع این امر شده و یا به اجبار قیمت تعیین نماید.
سرمایه گذار مجاز باشد اصل و سود حاصل از سرمایه گذاری خود را بطور کامل و بدون هیچگونه محدودیتی از آن کشور خارج کند.
اصل سرمایه مشمول ملی شدن و سلب مالکیت نگردد.
امکان ترهین محل اجرای طرح توسط بانک‌های خارجی بصورت شفاف پیش بینی شده باشد. در غیر اینصورت متقاضی می‌بایست نسبت به ارائه تضامین مورد نظر بانک در داخل کشور ایران اقدام نماید.
شرایط پرداخت:
1- تسهیلات مورد نیاز به ارزهای معتبر و بر اساس نیازهای پیش بینی شده در گزارش توجیهی طرح قابل پرداخت می‌باشد.
2- باز پرداخت تسهیلات و سود متعلقه به همان ارز دریافتی خواهد بود.
نکته- متقاضی می‌تواند تمام یا بخشی از تسهیلات مورد نیاز را با نرخ‌های مصوب شوراهای پول و اعتبار به ریال دریافت واصل و سود متعلقه را نیز ریالی باز پرداخت نماید.
3- دوره استفاده از تسهیلات حداکثر(3) سال، دوره تنفس و بازپرداخت حداکثر(5) سال خواهد بود. مجموع دوره‌های استفاده، تنفس و بازپرداخت به تشخیص بانک از حداکثر هشت سال بیشتر نخواهد بود.
مراحل اعطای تسهیلات:
برای استفاده از تسهیلات مذکور، متقاضی می‌بایست درخواست خود را به همراه گزارش توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح با شرایط پیش گفته شده، به انضمام مدارک ثبتی و مشخصات شرکت ثبت شده در کشور محل اجرای طرح، مدارک، مجوزها و مستندات قانونی اخذ شده جهت اجرای طرح و نیز سایر اسناد و مدارک(بشرح فهرست ارائه شده در مقدمه مطالب) را به بانک ارائه نماید. بانک پس از بررسی و حصول اطمینان کافی از توجیه اقتصادی، فنی، مالی و صادراتی طرح و اهلیت متقاضی با رعایت اولویت‌های ابلاغی، نسبت به پذیرش و تصویب تسهیلات مورد نیاز، اقدام خواهد کرد.
نحوه مصرف:
براساس مصوبات صادره از ارکان اعتباری بانک، نحوه پرداخت تسهیلات در بخش ارزی از طریق گشایش اعتبار اسنادی دیداری یا حواله ارزی(طبق مقررات مربوطه) به نفع / در وجه فروشنده یا سازنده ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز و یا ارائه کننده خدمات و در بخش ریالی متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح، از طریق گشایش اعتباری اسنادی داخلی و یا پرداخت در وجه فروشندگان کالا یا پیمانکاران ارائه کننده خدمات خواهد بود.
ج) نظارت حسن اجرای قراردادها و مصرف تسهیلات:
نظارت بانک در طرح‌های سرمایه گذاری متناسب با دوره اجرای طرح و دوران بهره برداری و بازپرداخت اقساط متفاوت می‌باشد.
در دوران اجرای طرح، نظارت بانک عمدتاً بر مصرف درست منابع در بخش‌های مختلف مورد نیاز پیش بینی شده در طرح از جمله محوطه سازی و ساختمان‌های مورد نیاز، تأسیسات و تجهیزات، ماشین آلات و... تمرکز دارد.
تسهیلات مصوب و سهم الشرکه متقاضی، متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح و در چهارچوب برنامه زمانبندی تعیین شده در پروژه مصرف می‌گردد. رویکرد کلی نظارت بانک در این مرحله براین موضوع استوار است که از انحراف و اتلاف منابع جلوگیری بعمل آورده و سرمایه گذاری در دست اجرا در موعد مقرر به بهره برداری برسد.
بانک در دوران بهره برداری بر فعالیت و عملکرد گیرنده تسهیلات بنحوی نظارت می‌نماید که ضمن وصول منابع مصرف شده در سرمایه گذاری ایجاد شده واحد مزبور به اهداف پیش بینی شده از جمله دستیابی به ظرفیت پایدار تولیدی و صادراتی، حداکثر سودآوری پیش بینی شده و... برسد.

برای تهیه و تنظیم مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی و مطالعات بازار بصورت تحلیلی می‌توانید با مهندس تـألّـهی(09354300400) تماس بگیرید.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی